Tuesday, Jan 23rd

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wprowadzało w błąd posłów i opinię publiczną w sprawie autobusów na Słowację. Dotarliśmy do protokołu z rozmów z 3 listopada 2016

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Ministerstwo Infrastruktury przez ponad rok zwodziło posłów PO, PiS, N i Ruchu Kukiz-15, którzy interpelowali w sprawie niefunkcjonującej komunikacji autobusowej na polsko-słowackim pograniczu. Sprawa zawarcia umowy dwustronnej, liberalizującej wymagania koncesyjne na polsko-słowackim pograniczu, miała zostać poruszona podczas najbliższego spotkania polsko-słowackiej komisji ds. współpracy transportowej. Z posiadanego przez nas protokołu z rozmów jednoznacznie wynika jednak, że strona polska… w ogóle nie złożyła Słowakom takiej propozycji. Potwierdza to słowackie Ministerstwo Transportu.

Autobusy nie jeżdżą ze względu na skomplikowane formalności licencyjne. Posłowie prosili o ich uproszczenie

Przewoźnicy z Polski i Słowacji, z którymi rozmawialiśmy, potwierdzają jednoznacznie, że nie otwierają lokalnych linii autobusowych na Słowację głównie ze względu na skomplikowane procedury koncesyjne. Poniżej – kilka przykładów odpowiedzi przewoźników na pytanie, na czym polega problem z przeszkodami koncesyjnymi. Wypowiedzi te przytoczyli w swojej ostatniej interpelacji posłowie Dorota Niedziela i Marek Sowa, MIB nie może więc twierdzić, że tego problemu nie zna i nikt go nie sygnalizował:

- „Certyfikat kompetencji zawodowych, zabezpieczenie finansowe do licencji, ubezpieczenie przewoźnika, biurokracja, formularze jazdy, sprawa czynnego podatku VAT”;
- „Biurokracja, koszty, masy zbędnych wymogów i pozwoleń”;
- „Przeszkody to głównie opłaty związane z wjazdami na dworce i inne opłaty z tym związane. Chętnie otworzyłbym linię Jabłonka - Namestowo, ale problem tkwi z dworcem w Jabłonce i zapleczem postojowym”;

Poważnym problemem jest też zakaz kabotażu, czyli zabierania pasażerów na wewnętrznych odcinkach słowackich. W takiej sytuacji lokalna transgraniczna linia autobusowa niemal zawsze będzie nierentowna.

Ministerstwo nie ma więc racji twierdząc, że autobusy nie jeżdżą, bo „widocznie nie ma popytu”. Popyt jest, problemem jest biurokracja.

Z tego względu, odpowiadając na oczekiwania PASAŻERÓW, grupa posłów PO, PiS i Ruchu Kukiz-15 złożyła na początku 2016 roku interpelacje poselskie, w których opisali problem i zaproponowali jego rozwiązanie. Tą propozycją było zawarcie przez MIB umowy dwustronnej, liberalizującej wymagania koncesyjne w strefie przygranicznej. Chodziło o to, by słowackie autobusy mogły bez zbędnych zezwoleń i kosztów wjeżdżać do pierwszej polskiej miejscowości przygranicznej i odwrotnie, tak aby podróżni mogli się przesiąść na jednym przystanku z polskiego autobusu na słowacki. Typowym przykładem takiej sytuacji jest rejon Chochołowa (do którego dojeżdżają polskie autobusy z Zakopanego) i oddalonej o 2,5 km Suchej Hory, gdzie kończą bieg słowackie autobusy. Pomiędzy nimi jest dziura, którą pasażer musi pokonać pieszo. Postulowana przez posłów i aktywistów umowa pozwoliłaby na takie uproszczenie przepisów, by słowackie linie autobusowe mogły być bez problemu przedłużone o te 2,5 km do Chochołowa (lub polskie – do Suchej Hory), a przewoźnik nie musiał wyrabiać skomplikowanej licencji na przewozy międzynarodowe tylko po to, by zajechać 500 metrów za granicę na pierwszy przystanek po drugiej stronie. Oczywiście problem dotyczy nie tylko tych dwóch miejscowości.

Podobne rozwiązanie swego czasu istniało w przypadku przejść granicznych, które były zlokalizowane albo w całości po stronie polskiej (Łysa Polana), albo w całości po stronie słowackiej, kilkaset metrów w głąb kraju (Sucha Hora). I to się sprawdzało.

Czy zawarcie takiej umowy jest możliwe? Jak najbardziej – i zachęca do tego Unia Europejska. Zasady organizowania i wykonywania międzynarodowego autobusowego i autokarowego przewozu osób na terytorium Unii określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) 561/2006. Kluczowy jest tu artykuł 25 Rozporządzenia, który brzmi następująco:

Artykuł 25
Porozumienia między państwami członkowskimi
1. Państwa członkowskie mogą zawierać dwustronne i wielostronne porozumienia dotyczące dalszej liberalizacji usług wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia, szczególnie odnośnie do systemu zezwoleń i uproszczenia bądź likwidacji dokumentów kontrolnych, w szczególności w regionach przygranicznych.
2. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich porozumieniach zawartych zgodnie z ust. 1.

I właśnie o zawarcie takiej umowy dwustronnej apelowali na początku 2016 roku w swoich interpelacjach posłowie: Elżbieta Borowska i Barbara Chrobak (Kukiz-15), Mirosława Nykiel, Beata Małecka – Libera, Dorota Niedziela, Ireneusz Raś i Ewa Kołodziej (PO) oraz Wojciech Buczak i Mieczysław Miazga (PiS).

Ministerstwo obiecało, że zaproponuje Słowakom zawarcie umowy. I nie zrobiło tego

Odpowiedź MIB na te interpelacje była jak najbardziej przychylna. Każdy z wyżej wymienionych posłów otrzymał identyczną odpowiedź, można się z nią zapoznać na przykład tutaj;
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=479

Przeczytajcie Państwo sami jej kluczowy fragment:

„Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wystąpi z inicjatywą, aby obie strony podjęły kroki w celu wspólnej promocji regionalnego, transgranicznego transportu pasażerskiego. Należy stworzyć spójną koncepcję drogowych i kolejowych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego w strefie transgranicznej, a także uzgodnić, jakie niezbędne uzupełnienia w stosunku do regulacji prawa krajowego należałoby zawrzeć w dwustronnej umowie międzynarodowej, określającej zasady wykonywania transgranicznego transportu pasażerskiego między przygranicznymi regionami Polski i Słowacji.

Taka umowa, skoncentrowana na specyficznych uwarunkowaniach polsko-słowackiego pogranicza, w sposób pośredni ukształtuje również podstawy dla rozwoju rynku przewozów pasażerskich w obszarze przygranicznym, poprzez zdefiniowanie popytu, oraz stworzenie warunków dla poszukiwania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych po stronie podaży usług.

W tym celu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uznaje za zasadne powstanie polsko-słowackiej  ministerialnej grupy ds. współpracy transportowej, która pozwoli ustalić priorytety, wymienić doświadczenia, uzgodnić program działania oraz omówić, jakie ograniczenia istnieją w prawie wewnątrzkrajowym obu państw. Grupa taka określiłaby także cel i zakres ewentualnej umowy (bądź oddzielnych umów) dedykowanej transportowi kolejowemu i drogowemu.

MIiB przewiduje w tym zakresie nawiązanie współpracy z innymi resortami, tj. np. MSZ, MSWiA, MF oraz samorządami województw przygranicznych. W związku z powyższym MIiB planuje podjęcie omówienia kwestii usprawnienia publicznego transgranicznego transportu pasażerskiego na polsko-słowackim pograniczu na najbliższym dwustronnym spotkaniu.”

Następnie MIB rzeczywiście zabiegało, by takie spotkanie ze Słowakami się odbyło. Jego datę wciąż jednak przesuwano ze względu na zawirowania polityczne na Słowacji – najpierw wybory (5 marca 2016) i formowanie rządu, następnie kryzys rządowy (lipiec 2016) i rekonstrukcja rządu powiązana z wymianą ministra transportu. Ale w końcu to spotkanie się odbyło – 3 listopada 2016 w Bratysławie.

Przedstawiciele inicjatywy społecznej „Polska – Słowacja – autobusy” dla pewności skontaktowali się jeszcze z ministerstwem, przypominając o postulacie zawarcia umowy. Postulaty w tej sprawie przekazał ministrowi Adamczykowi i wiceministrowi Szmitowi jeden z posłów PiS z Podkarpacia, mamy ten fakt udokumentowany.

Spotkanie się odbyło i… nie doszło do porozumienia. Przy czym MIB przez kilka miesięcy unikał odpowiedzi na zadawane przez posłów i media pytanie, dlaczego tak się stało, próbując zrzucić winę na stronę słowacką, samorządy i Unię Europejską.

Mamy protokół z rozmów. MIB nie zaproponowało Słowakom zawarcia umowy!

Wyjaśnił to dopiero oficjalny protokół z rozmów, który udało nam się zdobyć. Nie, nie otrzymaliśmy go od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które traktuje ten materiał jako dokument wewnętrzny, a w takim przypadku nie ma obowiązku udostępniania go w trybie dostępu do informacji publicznej ani w trybie prawa prasowego.

Z protokołu jednoznacznie wynika, że strona polska nie zaproponowała stronie słowackiej zawarcia umowy dwustronnej, liberalizującej wymagania koncesyjne na pograniczu, na co zezwala art. 25 unijnego rozporządzenia.

Sprawę niefunkcjonującej komunikacji autobusowej poruszył pan Maciej Jaszczuk z Ministerstwa Infrastruktury. Nie zaproponował on jednak rozwiązania tego problemu poprzez zawarcie umowy dwustronnej (nad szczegółami której oczywiście należałoby dyskutować), ale zrobił coś zupełnie przeciwnego – zadeklarował, że ta sprawa MIB nie obchodzi, jest to wyłącznie problem przewoźników.

- Kwestia liberalizacji przewozów autobusowych nie była przedmiotem rozmów 3 listopada i strona polska nie zgłaszała nam takiego postulatu – potwierdziła nam Karolina Ducka, rzecznik prasowa słowackiego Ministerstwa Transportu.

Trzy razy przyłapaliśmy MIB na mijaniu się z prawdą

To już trzeci przypadek, kiedy przyłapaliśmy Ministerstwo na wprowadzaniu posłów i opinii publicznej w błąd.

Poprzednio Ministerstwo twierdziło, że umowy dwustronnej ze Słowacją MIB nie zawarło dlatego, że Rozporządzenie UE tego zabrania. Jak wyjaśniliśmy w tym artykule, nie zabrania, tylko zachęca (vide art. 25).

MIB pisze nieprawdę także w tym fragmencie odpowiedzi na powtórną interpelację poselską Marka Sowy i Doroty Niedzieli:

„MIB nie posiada informacji, aby władze państw członkowskich UE, w tym Słowacji występowały do strony polskiej z inicjatywą zawarcia tego typu porozumienia. Równocześnie też polskie władze samorządowe, jak też polscy przewoźnicy nie informowali MIB o potrzebie zawarcia takiego porozumienia.
Resort infrastruktury i budownictwa jest gotowy podjąć odpowiednie działania w kierunku zawarcia porozumienia ze strona słowacką w przypadku, gdy władze lokalne lub przewoźnicy albo władze słowackie wystąpią z takim wnioskiem.”

Nieprawda polega na tym, że taką informację w imieniu samorządów, przewoźników i zwykłych pasażerów komunikacji publicznej przekazali Ministerstwu posłowie w swoich interpelacjach. Posłowie składając interpelację nie występują bowiem we własnym prywatnym imieniu. Interpelacja jest jedną z podstawowych form sprawowania mandatu poselskiego i dotyczy spraw o zasadniczym charakterze, istotnym z punktu widzenia społeczeństwa. Jeżeli pomimo zasygnalizowania potrzeby zawarcia umowy dwustronnej przez kilkunastu posłów z różnych okręgów i wszystkich oprócz PSL opcji politycznych MIB nadal twierdzi, że resort nie posiada wiedzy na ten temat, nie da się tego określić inaczej, niż mianem lekceważenia nie tylko posłów, ale i wyborów, których ci parlamentarzyści reprezentują.

Ponadto, potrzebę uproszczenia procedur koncesyjnych na pograniczu zgłaszali ministrowi Adamczykowi starosta i wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego, związani z PiSem – panowie Piotr Bąk i Jerzy Zacharko. Słowa te padły w Hotelu Logos w Zakopanem w dniu 24 listopada 2016 późnym popołudniem, podczas obrad Międzynarodowego Forum Górskiego. Minister Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej publicznie potwierdził wówczas, że dostrzega ten problem i będzie dążył do spotkania ze słowackim ministrem „już wkrótce”, aby przedyskutować jakąś możliwość liberalizacji przepisów w strefie przygranicznej.

Zespołowi prasowemu MIB oraz wiceministrom sugerowałbym, aby jednak ustalali ze swoim szefem wspólną wersję wydarzeń i jednolite stanowisko.

Ministrowi i całemu ministerstwu sugeruję równocześnie, by przestali się kompromitować i po prostu zaproponowali stronie słowackiej spotkanie, poświęcone już konkretnie nie inwestycjom drogowym, ale liberalizacji przepisów koncesyjnych w strefie transgranicznej. Najlepiej, gdyby odbyło się ono gdzieś na pograniczu – na przykład w Jurgowie, Krynicy, Suchej Horze lub Oravicach. Starosta przygranicznej Suchej Hory chętnie ugości u siebie delegację międzyrządową i wytłumaczy na miejscu, na czym polega problem.

Jakub Łoginow

Polub stronę inicjatywy "Polska - Słowacja - autobusy" - www.facebook.com/polskaslowacja

Komentarze  

 
+1 #1 jubus 2017-03-09 08:27
To pokazuje, że niezależnie jaki rząd i jaka ekipa polityczna, problem tkwi w aparacie biurokratycznym . Dobre chęci są niszczone przez stetryczałych bydlaków, którzy mają w nosie tych, którzy ich utrzymują.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.30 MB
Application afterInitialise: 0.021 seconds, 1.41 MB
Application afterRoute: 0.026 seconds, 2.05 MB
Application afterDispatch: 0.055 seconds, 2.98 MB
Application afterRender: 0.252 seconds, 3.66 MB

Zużycie pamięci

3865448

Zapytań do bazy danych: 43

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'g2hi33f7hknknulb5p0miqba60'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1516688249' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'g2hi33f7hknknulb5p0miqba60'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'g2hi33f7hknknulb5p0miqba60','1516693649','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1763)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5678
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-23 07:47:29' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-23 07:47:29' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5678'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1277
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-01-23 07:47:29' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-01-23 07:47:29' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5678
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5678

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.date AS datetime, c.ip, c.published, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.value AS voted
  , case when c.userid = 0 then 'guest' else REPLACE(lower(u.usertype), ' ', '-') end AS usertype

    FROM pl_jcomments AS c

    LEFT JOIN pl_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid 
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '54.227.6.156'

    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON c.userid = u.id

    WHERE c.object_id = 5678
    AND c.object_group = 'com_content'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.date ASC

    LIMIT 0, 100
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1763 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1763
    LIMIT 1
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 752
    LIMIT 1
 19. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 4
 20. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 21. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 23. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 328
 24. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 328, '2018-01-23' )
 25. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 26. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 100
 27. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 100, '2018-01-23' )
 28. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 29. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 298
 30. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 298, '2018-01-23' )
 31. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 32. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 320
 33. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 320, '2018-01-23' )
 34. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2018-01-23 07:47:29')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2018-01-23 07:47:29')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5095
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5181
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5687
 39. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5684
 40. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-23 07:47:29' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-23 07:47:29' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 41. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 42. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 43. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2018-01-23' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak