Monday, Jan 22nd

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Mniejszość białoruska w Polsce – pierwszy krok do poznania Białorusi

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 

Polscy Białorusini to jedna z najliczniejszych mniejszości w naszym kraju – obok Niemców i Ukraińców. Tereny zamieszkałe przez polskich Białorusinów, czyli m. in. okolice Puszczy Białowieskiej, to taka „Białoruś w pigułce”, leżąca w granicach Polski. Każdy, kto interesuje się Europą Wschodnią i oprócz Ukrainy chciałby poznać również kulturę i realia Białorusi, znajomość z tym krajem powinien zacząć od naszego, podlaskiego podwórka.


Aby zrozumieć sytuację mniejszości białoruskiej w Polsce, cofnijmy się na chwilę do czasów przedrozbiorowych. Mówiąc w uproszczeniu, szlachecka Rzeczpospolita Obojga Narodów była unią dwóch organizmów państwowych: Korony oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. To drugie było wspólnym państwem Białorusinów i Litwinów, a po Unii z Polską również Polaków.

Obecnie uważa się, że Wielkie Księstwo Litewskie to poprzedniczka Białorusi – w tym państwie mówiło się bowiem nie po litewsku, lecz po starobiałorusku. Litwini oczywiście też byli, ale tylko na Źmudzi. Po I wojnie światowej, gdy powstawała niepodległa Polska, aspiracje niepodległościowe zgłaszała również Białoruś – właśnie jako następczyni (wspólnie z Litwą) Wielkiego Księstwa. Niepodległość Białorusi (Białoruskiej Republiki Ludowej) proklamowano 25 marca 1918 roku, jednak państwo to przetrwało niecały rok. Koleje losu sprawiły, że etnicznie białoruskie ziemie zostały podzielone między odrodzoną Polskę i rosnący w siłę Związek Radziecki.

W granicach przedwojennej Polski znalazła się prawie połowa ziem, zamieszkałych w większości przez Białorusinów. Należała do nich również Wileńszczyzna i wschodnia część Białostocczyzny, gdzie mówiło się głównie po białorusku, a nie po polsku czy litewsku. Ale tu małe wyjaśnienie: nie był to czysty, literacki język białoruski, lecz lokalny dialekt. Ludzie (w większości mieszkańcy wsi) nie zawsze uświadamiali sobie swoją białoruskość. Swój język, w oczywisty sposób odmienny od polskiego, lecz do niego podobny, określali jako „prosta mowa” lub mówienie „po swojemu”. Zapytani o narodowość, białoruskojęzyczni mieszkańcy Podlasia czy Grodzieńszczyzny określali się często jako „tutejsi” lub „swoi”, albo inaczej – jako prawosławni. Właśnie przynależność do prawosławia była (i nadal jest) głównym wyznacznikiem odrębności narodowej. Katolik – znaczy się Polak, prawosławny – a więc Białorusin: nie tylko przed wojną, ale w dużej mierze dzisiaj ten podział jest przyjmowany jako coś oczywistego.

W przedwojennej Polsce nie było istotnej różnicy między wsiami Podlasia, Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny. Dzisiaj każdy z tych regionów należy do innego kraju (Polska, Litwa, Białoruś) – wówczas tereny te stanowiły jedną całość, część polskich Kresów Wschodnich o wyraźnie białoruskim charakterze językowym i etnicznym. Albo, jakby powiedzieli ówcześni białoruscy działacze narodowi – była to ta część Białorusi, która wskutek rozbiorów niepodległego przez chwilę państwa białoruskiego, znalazła się w granicach Polski (druga część Białoruskiej Republiki Ludowej weszła w skład ZSRR jako Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka). Świadomość narodowa ówczesnych polskich Białorusinów była słaba, ale rosła w siłę, ludzie uświadamiali sobie stopniowo swoją białoruskość, na ten okres przypada klasyka białoruskiej literatury. Przedwojenni polscy Białorusini mieli swoją reprezentację w Sejmie, a w Wilnie, Białymstoku, Hajnówce, Grodnie, Nowogródku i innych miastach ówczesnej Rzeczypospolitej rozwijały się białoruskie wydawnictwa i organizacje kulturalne.

Po II wojnie światowej wschodnie Kresy Rzeczpospolitej, lub inaczej mówiąc – etnicznie białoruskie, ukraińskie i litewskie ziemie, zamieszkałe również przez Polaków, zostały wcielone siłą do ZSRR. Ale nie wszystkie. Dziś mówiąc o Kresach mamy przed oczami Wilno, Grodno czy Lwów, ale przed wojną do Kresów zaliczano także Białystok, Hajnówkę, Chełm, Przemyśl czy Bieszczady. I nic dziwnego, bo w tych okolicach poza wielkimi miastami również dominowała ludność niepolska (białoruska, ukraińska). Przedwojenna wschodnia Białostocczyzna, gdzie mówiło się przeważnie po białorusku, bardziej przypominała Grodzieńszczyznę i Wileńszczyznę, niż polskojęzyczne Mazowsze, Wielkopolskę czy Małopolskę. Przebieg wytyczonej w 1945 roku granicy polsko-radzieckiej celowo nie pokrywał się z podziałami narodowościowymi. Stalin wytyczył tę granicę tak, by rozdzielić nią narody i nieźle namieszać. Dlatego zamieszkana przez Białorusinów i Polaków Wileńszczyzna przypadła Litwie, a nie Białorusi, a kolei zamieszkane w większości przez Polaków Grodno znalazło się w granicach sowieckiej Białorusi, a niemal w pełni białoruskojęzyczne Podlasie (Hajnówka, Bielsk Podlaski, Supraśl) trafiło do Polski. Stalin uzasadniał aneksję polskiego terytorium potrzebą zjednoczenia Ukraińców i Białorusinów we wspólnym państwie, ale było to kłamstwo – do Związku Radzieckiego celowo nie włączono wszystkich ziem etnicznie białoruskich i ukraińskich, z kolei w granicach ZSRR znalazło się mnóstwo Polaków.

W efekcie mamy dziś w granicach Polski fragment historycznej Białorusi, w postaci powiatów Hajnowskiego, Bielsko-Podlaskiego, Siemiatyckiego i części powiatu Białostockiego. Mówiąc inaczej, te tereny to skrawek dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, który dziś należy do Polski. Albo jeszcze inaczej: okolice Hajnówki i Gródka to nic innego, jak fragment mitologizowanych przez nas Kresów Wschodnich – z tą różnicą, że w odróżnieniu od Grodna czy Lwowa możemy na te Kresy pojechać bez paszportów, pozostając w kraju.

Lata przynależności tej części historycznej Białorusi do PRL i III RP zrobiły swoje. Odcięci od swych rodaków z Białorusi i Litwy, polscy Białorusini stopniowo się asymilowali i polonizowali. Zresztą, wiele osób wyjeżdża z Podlasia w poszukiwaniu lepszej pracy do Warszawy czy na Zachód, powstają mieszane polsko-białoruskie małżeństwa. Z drugiej strony, na terenach niegdyś białoruskojęzycznych (rejon Puszczy Białowieskiej) pojawiają się polskojęzyczni „osadnicy” – głównie bogaci warszawiacy, którzy osiedlają się w Białowieży i okolicach w poszukiwaniu spokoju i kontaktu z naturą. To wszystko sprawia, że białoruski charakter Podlasia bardzo osłabł – Białorusini wciąż w wielu gminach stanowią większość (np. Hajnówka, Orla, Gródek), ale na ulicach słychać głównie język polski.

Dzisiaj więc idąc do sklepu w Hajnówce czy Gródku możemy swobodnie mówić po polsku (co jeszcze jakiś czas temu nie było takie oczywiste) – choć z drugiej strony niemal wszyscy znają tu język białoruski, a często rozmawiają w tym języku między sobą (dokładniej – w lokalnym podlaskim dialekcie, a nie w literackim białoruskim). Poza tym na tych terenach centralnym punktem każdej miejscowości nie jest kościół, ale cerkiew, a architektura, pamięć historyczna i tradycje (w tym kulinarne) nawiązują nie do tradycji polskiej Korony, ale Wielkiego Księstwa Litewskiego. Historycznym i kulturowym punktem odniesienia jest tu bardziej Wilno, Grodno i Nowogródek, niż Warszawa, Kraków i Poznań. To wszystko sprawia, że mimo postępującej asymilacji polskich Białorusinów, warto te tereny odwiedzić lub też po prostu zainteresować się podlaską kulturą i realiami – to bowiem taka „wewnętrzna zagranica”, fragment prawdziwej, wolnej Białorusi w granicach Polski i Unii Europejskiej, wręcz ziemie bardziej białoruskie, niż te na łukaszenkowskiej Białorusi.

Mimo oczywistych różnic, polscy Białorusini i ich rodacy z rusyfikowanej Republiki Białoruś tworzą jeden naród i starają się wspólnie walczyć o zachowanie białoruskiej kultury i języka. A z tym nie jest najlepiej nawet na samej Białorusi, gdzie w odróżnieniu od Ukrainy czy Litwy trwa brutalna rusyfikacja, a język białoruski jest spychany na margines. Obecnie to polscy Białorusini pomagają swym rodakom zza wschodniej granicy w zachowaniu języka, a nie na odwrót, jak w przypadku innych mniejszości (ukraińskiej, niemieckiej). Przykładem jest festiwal Basowiszcza w Gródku koło Białegostoku czy nadające z Białegostoku na teren Podlasia i zachodniej Białorusi Radio Racyja. Na Podlasiu mimo wielu przeszkód kwitnie białoruskie życie kulturalne, wydawane są białoruskojęzyczne książki, portale, gazety (Niwa i dwujęzyczny, polsko-białoruski Czasopis). A polscy Białorusini bardziej niż mniejszość ukraińska czy słowacka są zorientowani na sprawy i problemy całego swojego narodu, a nie tylko na swoje lokalne podwórko. Ma to dobre strony – czytając prasę podlaskich Białorusinów (zwłaszcza miesięcznik „Czasopis”, gdzie wiele artykułów jest po polsku), polski czytelnik spoza tego środowiska na pewno nie będzie się nudził. Lektura „Czasopisu” czy wydawanych na Podlasiu białoruskojęzycznych książek pozwala zrozumieć realia nie tylko mniejszości białoruskiej w Polsce, ale Białorusi jako takiej.

I tutaj mała refleksja. W Polsce obecnie trwa „moda na Europę Wschodnią” – z każdym rokiem przybywa osób (zwłaszcza młodych), które interesują się „wschodnimi klimatami”: Ukrainą, Białorusią i Rosją. Z reguły przygodę ze Wschodem młodzi Polacy zaczynają od wycieczki do Lwowa (wiadomo: nie trzeba wizy i łatwo się dogadać), później jest Kijów, ukraińskie Karpaty, Krym, Moskwa… Zainteresowani Wschodem Polacy uczą się języka ukraińskiego i rosyjskiego, poznają realia tych dwóch krajów, po jakimś czasie z zainteresowaniem spoglądając również na Białoruś i jej kulturę. I tu pojawia się problem, bo wyjazd na Białoruś wiąże się z wieloma problemami, takimi jak uciążliwa procedura wizowa i meldunkowa. Mimo że jesteśmy sąsiadami, łatwiej jest nam pojechać do Moskwy, niż do Mińska, chociaż logicznie rzecz biorąc powinno być odwrotnie.

Z tego względu osobom zainteresowanym szeroko pojętym Wschodem i spoglądającym z ciekawością na Białoruś bardzo polecam rozpoczęcie poznawania tego kraju, jego języka i kultury, od naszego rodzimego, podlaskiego podwórka. Zanim pomyślimy nad wycieczką na Białoruś, warto odwiedzić ciekawe białoruskojęzyczne miejscowości leżące w Polsce: okolice Hajnówki, Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, Bielska Podlaskiego, Supraśli, Krynek, Gródka. Niektórzy twierdzą, że to właśnie tu, w granicach Polski, można odczuć ducha „prawdziwej Białorusi” – w poddawanej rusyfikacji Republice Białoruś jest to coraz trudniejsze, bo tam mówi się głównie po rosyjsku. Warto odwiedzić Podlasie, by zobaczyć zabytkowe cerkwie i tradycyjne białoruskie domy, porozmawiać z mówiącymi po białorusku (czy też po podlasku) mieszkańcami, a przede wszystkim – zawitać w lipcu na białoruski festiwal rokowy „Basowiszcza”. A oprócz tego – posłuchać w Internecie białoruskojęzycznego radia Racja (www.racyja.org), odwiedzić portale internetowe polskich Białorusinów i przede wszystkim – zaprenumerować „Czasopis” (www.czasopis.pl). Do pełni szczęścia brakuje nam już tylko poznania podstaw języka białoruskiego, gdzie niezastąpiony będzie bezpłatny kurs internetowy, na który można się zapisać pod adresem www.porteuropa.eu/bialoruski

 

Komentarze  

 
+1 #1 minio 2013-01-29 15:55
...wyjazd na Białoruś wiąże się z wieloma problemami, takimi jak uciążliwa procedura wizowa i meldunkowa...
W porównaniu do uzyskania wizy rosyjskiej, uzyskanie wizy białoruskiej jest dziecinnie proste (no i tańsze) - jeśli ma się znajomą osobę w Łuklandii, wystarczy złożyć wniosek z podaniem jej adresu i wizę wydają bez problemu (no chyba, że się biegało przed kamerą ze sciahem na Basach albo gromiło baćkę w Racji ;) ). A obowiązek meldunkowy jest mocno teoretyczny - niby powyżej 7 dni trzeba, ale w praktyce nigdy nie miałem kłopotów mimo jego uporczywego nieprzestrzegan ia.
Cytować
 
 
0 #2 ja 2014-01-07 22:44
:-x :-x
Cytować
 
 
+3 #3 justa# 2015-02-09 20:41
nie chce mi się tyle czytać chciałam tylko wiedzieć jakie są wspólne elementy kultury i tradycji Polski i Białorusi .ludzie zlitujcie się jest po ósmej :zzz
Cytować
 
 
+1 #4 xD 2016-10-16 11:19
spoko :-) n
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.30 MB
Application afterInitialise: 0.018 seconds, 1.41 MB
Application afterRoute: 0.023 seconds, 2.05 MB
Application afterDispatch: 0.103 seconds, 2.98 MB
Application afterRender: 0.346 seconds, 3.66 MB

Zużycie pamięci

3870528

Zapytań do bazy danych: 43

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = '7pgr8tm0p030muq7vo9snpq3f7'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1516633176' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = '7pgr8tm0p030muq7vo9snpq3f7'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7pgr8tm0p030muq7vo9snpq3f7','1516638576','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1322)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5098
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-22 16:29:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-22 16:29:36' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5098'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 902
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-01-22 16:29:36' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-01-22 16:29:36' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5098
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5098

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.date AS datetime, c.ip, c.published, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.value AS voted
  , case when c.userid = 0 then 'guest' else REPLACE(lower(u.usertype), ' ', '-') end AS usertype

    FROM pl_jcomments AS c

    LEFT JOIN pl_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid 
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '54.91.16.95'

    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON c.userid = u.id

    WHERE c.object_id = 5098
    AND c.object_group = 'com_content'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.date ASC

    LIMIT 0, 100
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1322 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1322
    LIMIT 1
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1302
    LIMIT 1
 19. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 6
 20. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 21. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 23. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 329
 24. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 329, '2018-01-22' )
 25. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 26. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 305
 27. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 305, '2018-01-22' )
 28. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 29. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 295
 30. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 295, '2018-01-22' )
 31. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 32. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 310
 33. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 310, '2018-01-22' )
 34. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2018-01-22 16:29:36')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2018-01-22 16:29:36')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5095
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5181
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5687
 39. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5684
 40. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-22 16:29:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-22 16:29:36' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 41. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 42. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 43. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2018-01-22' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak